Bala Kanda: Chapter 17

पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः। उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम्॥
When Vişņu had accepted the sonship of that high-souled king, the self-create Lord addressed the celestials, saying,

सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः। तनूषु च। : सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः॥ मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमान् जवे। नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान्॥ असंहार्यानुपायज्ञान् दिव्यसंहननान्वितान्। सर्वास्त्रगुणसम्पन्नानमृतप्राशनानिव॥
For assisting the heroic Vişnu firm in promise, always seeking the welfare of us all, do you create powerful beings, assuming shapes at will, cognizant of illusions, heroic, furnished with the celerity of the wind, versed in morality, possessing intelligence, like to Vişņu in prowess, unslayable, knowing the ways and means (of war and peace), gifted with excellent bodies, capable of resisting all weapons, and resembling immortals.

अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च ॥ किन्नरीषां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च। सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्॥
And from forth the bodies of the foremost Apsaras, Gandharvis, Yaksis, and Pannagis, Rks is (She-bears) and Vidhyādharis, Kinnaris and Vānaris (She-monkeys) do you produce sons wearing the shapes of monkeys.

पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुङ्गवः। जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत।७।।
Formerly I had created that foremost of bears, Jāmbavān, who suddenly came out of my mouth as I was yawning.

ते तथोक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत्य शासनम्। जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः॥
Hearing this mandate of Him possessed of the six attributes, they began to produce sons endowed with monkey's forms.

ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः। चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः॥
And high-souled ascetics, and Siddhas, and Vidyādharas, and Uragas, and Caranas, generated heroic sons, rangers of woods.

वानरेन्द्र महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्। सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः॥
And Indra beget as his son that foremost of monkeys, Vāli, resembling the Mahendra hill, and that best of those imparting heat, the Sun, Sugriva.

बृहस्पतिस्त्वजनयत् तारं नाम महाकपिम्। सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम्॥
Brhaspati beget the mighty ape named Tāra, who was the most excellent and intelligent of the prime monkeys.

धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः। विश्वकर्मा त्वजनयन्त्रलं नाम महाकपिम्।।१२
The Bestower of riches beget as his son the graceful ape Gandhamādana. And Viśvakarman beget that mighty monkey named Nala.

पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभः। तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वीर्यवान्॥
Agni beget as his son the powerful and graceful Nīla in effulgence like to the fire, who surpassed even his sire in energy, prowess, and renown.

रूपद्रविणसंपन्नावश्विनौ रूपसंमतौ। मैन्दं च द्विविदं चैव जनयामासतुः स्वयम्॥
And the beautiful Asvins, endowed with the wealth of loveliness, beget Mainda and Dvivida.

वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्। शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः॥
Varuņa beget the monkey named Sușeņa; and Parjanya beget Sarabha, possessed of great strength.

मारुतस्यौरसः श्रीमान् हनूमान् नाम वानरः। वज्रसंहननोपेतो वैनतेयसमो जवे॥
And the Wind-god beget the graceful monkey named Hanumān, endued with a frame hard as adamant; in fleetness like to Vinatā's offspring.

सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि। ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः॥ अप्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः। ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः॥ ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे।
And the most intelligent as well as the most powerful amongst all the principal monkeys. Thus produced, there suddenly came into being by thousands, mighty bears, and monkeys, and Gopucchas, (Cow-tailed monkeys.) and of immeasurable strength, and heroic, and powerful, assuming shapes at will, endowed with bodies resembling elephants or hills, even those who would engage in compassing the destruction of the Ten-headed Rāvana.

यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः॥ अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक् । गोलाङ्गुलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुनतविक्रमाः॥
The sons of the deities retained distinctly the respective hues, forins, and prowess, that characterized their several sires. And those that sprang from the Golāngulas, possessed even more than the might of the gods.

ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च। देवा महर्षिगन्धर्वास्तार्क्ष्ययक्षा यशस्विनः॥ नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरोरगाः। बहवो जनयामासुहृष्टास्तत्र सहस्रशः॥
Likewise, on Rksis and Kinnaris were gladly begot thousands upon thousands of monkeys, by the gods, Maharsis, Gandharvas, Tarksyas, and famous Yaksas, Nagas, and Kimpurusas (beings half-man and half-beast) Siddhas, Vidyadharas, and Uragas.

चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः॥ अप्सरःसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च। नागकन्यासु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च। कामरूपबलोपेता यथाकामविचारिणः॥
Upon the principal Apsaris, and the Vidyadharis, and the daughters of the Nāgas, and the Gandharvis were begot by the Cāraņas as sons, heroic monkeys of gigantic bodies, ranging the forests and living on fruits and roots.

सिंहशार्दूलसदृशा दर्पण च बलेन च। शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः॥
All these monkeys were endowed with strength; and could assume shapes and repair everywhere, at will. And they were like to lions and tigers, both in pride and in prowess. And they fought with crags and hurled hills.

मखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः। विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान्॥
And they fought with nails and teeth, and were accomplished in all weapons. And they could move the largest hills, and crush the fixed trees,

क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितां पतिम्। दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवान्॥
With their impetus, vex that lord of rivers, the Ocean. And they could with their kicks rend the Earth, and swim over the mighty main.

नभस्तलं विशेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्। गृह्णीयुरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने॥
They could penetrate into the welkin, and capture the clouds. And they could subdue mad elephants ranging the forest.

नर्दमानांश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान्। ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्॥ शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्।
And with their roars, they could bring down birds singing. Thus came into being Koțis of high-souled leaders of monkey-herds, assuming forms at will.

ते प्रधानेषु यथेषु हरीणां हरियूथपाः॥ बभूवुर्मूथपश्रेष्ठान् वीरांश्चाजनयन् हरीन्।
And these became the leaders of the principal monkey-herds; and they, in their turn, generated heroic monkeys, the foremost of the leaders of herds.

अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः॥ अन्ये नानाविधाञ्छैलान् काननानि च भेजिरे।
Some of these monkeys began to dwell on the top of the Rkşavān mountain; while others inhabited various other mountains and forests.

सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्॥ भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः। नलं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्॥ ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नः सर्वे युद्धविशारदाः। विचरन्तोऽर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान्॥
All the leaders of monkey-herds stayed with those brothers, Sugriva, the son of the Sun-god and Vali, that of Sakra, and also with Nala, and Nila, and Hanuman, and other leaders of monkey-herds. And endowed with the might of Garuda, and accomplished in fight, they ranged around, pounding lions, and tigers, and mighty Uragas.

महाबलो महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः। जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान् ॥
And the mighty-armed Vālī of great prowess and redoubtable strength protected by virtue of the energy of his arms Ķkşas, and Gopucchas, and monkeys.

तैरियं पृथिवी शूरैः सपर्वतवनार्णवा। कीर्णा विविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः॥ तैर्मेघवृन्दाचलकूटसंनिभैर्महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः। बभूव भूर्भीमशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः॥
This earth, furnished with mountains, and forests, and oceans, began to teem with those heroic lords of leaders of monkey-herds, inhabiting different places, bearing characteristic marks, resembling masses of clouds, mountain-peaks, possessed of mighty strength, and of terrible bodies and visages, in order that they might assist Rāma. or