ARANYAKA PARVA: Chapter 3

Entrance in Kamyaka Forest

वैशम्पायन उवाच शौनकेनैवमुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। पुरोहितमुपागम्य भ्रातृमध्येऽब्रवीदिदम्॥
Vaishampayana said : Having been thus addressed by Shaunaka, the son of Kunti, Yudhishthira, conting to his priest, thus spoke to him in the midst of his brothers.

प्रस्थितं मानुयान्तीमे ब्राह्मणा वेदपारगाः। न चास्मि पोषणे शक्तो बहुदुःखसमन्वितः॥
Yudhishthira said: The Brahmanas, learned in the Vedas, are following me who am departing. Afflicted with many calamities, I am unable to support them.

परित्यक्तुं न शक्तोऽस्मि दानशक्तिश्च नास्ति मे। कथमत्र मया कार्यं तद् ब्रूहि भगवन् मम॥
I cannot forsake them, but I have no power to provide them with their sustenance. O exalted one, tell me what should be now done by me.

वैशम्पायन उवाच मुहूर्तमिव सध्यात्वाधर्मेणान्विष्य तां गतिम्। युधिष्ठिरमुवाचेदंधौम्योधर्मभृतां वरः॥
Vaishampayana said : After reflecting for a moment to seek out the (proper) course by the help of his Yoga prowess, that foremost of all virtuous men, Dhaumya, thus spoke to Yudhishthira.

धौम्य उवाच ततोऽनुकम्पया पुरा सृष्टानि भूतानि पीड्यन्ते क्षुधया भृशम्। तेषां सविता स्वपिता यथा॥ गत्वोत्तरायणं तेजो रसानुद्धृत्य रश्मिभिः। दक्षिणायनमावृत्तो महीं निविशते रविः॥
Dhaumya said : In the days of yore, all living beings that had been created were greatly afflicted with hunger. Thereupon Savita (sun) took compassion on them, as a father (does to his children). Going to the Northern declension, the sun drew up water by his rays and then coming back to the Southern declension and having centered his heat in himself, he stayed over the earth.

क्षेत्रभूते ततस्तस्मिन्नोषधीरोषधीपतिः। दिवस्तेजः समुद्धृत्य जनयामास वारिणा॥
While the sun so stayed, the lord of the vegetable world (moon), converting the effects of the sun's heat (vapours) created the clouds.

निषिक्तश्चन्द्रतेजोभिः स्वयोनौ निर्गते रविः। ओषध्यः षड्रसा मेध्यास्तदन्नं प्राणिनां भुवि॥
Thus it is the sun himself who, being drenched by the lunar influence, is transformed from the sprouting of seeds into holy vegetables furnished with the six tastes. It is this which constitutes the food of all creatures on carth.

एवं भानुमयं ह्यन्नं भूतानां प्राणधारणम्। पितैष सर्वभूतानां तस्मात् तं शरणं व्रज॥
Thus the food which supports the lives of creatures is the sun and therefore he is the father of all creatures. Therefore take shelter in him.

राजानो हि महात्मानो योनिकर्मविशोधिताः। उद्धरन्ति प्रजाः सर्वास्तप आस्थाय पुष्कलम्॥
All illustrious kings of noble birth and great deeds are known to have delivered their people by practising high asceticism.

भीमेन कार्तवीर्येण वैन्येन नहुषेण च। तपोयोगसमाधिस्थैरुद्धता ह्यापदः प्रजाः॥
Dhaumya, Kartavirya, Vainya and Nahusha all protected their subjects from dangers by virtue.of ascetic meditation and vows.

तथा त्वमपिधर्मात्मन् कर्मणा च विशोधितः। तप आस्थायधर्मेण द्विजातीन् भर भारत॥
Therefore, O descendant of Bharata, O virtuous one, as you are purified by acts, you too, like like them, support virtuously the Brahmanas by entering upon a life of austerities.

जनमेजय उवाच कथं कुरूणामृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः। विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमद्भुतदर्शनम्॥
Janamejaya said : How does, for the sake of the Brahmanas, that foremost of the Kurus, king Yudhishthira, worshipped the sun of wonderful appearance?

वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजशुचिर्भूत्वा समाहितः! क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥
Vaishampayana said : O king, (first) purify yourself and (then) withdrawing your mind from all (the worldly) objects, (at that appointed hour) hear it with all attention. O king of kings, appoint a time. I shall (then) tell you everything in detail.

धौम्येन तु यथा पूर्वं पार्थाय सुमहात्मने। नामाष्टशतमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते॥
O high souled one, listen to the one hundred and eight names (of the sun), as they were told by Dhaumya to the greatly illustrious son of Pritha (Yudhishthira).

धौम्य उवाच सूर्योऽर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः। गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः॥ पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्। सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च॥ इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः॥ वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः। धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः॥ कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्तमलाश्रयः। कला काष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः॥ संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः। पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः॥ कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः। वरुणः सागरोंऽशुश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा॥ भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः। स्रष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः। :॥ अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः। जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता॥ मन:सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः। धन्वन्तरिधूमकेतुरादिदेवोऽदितेः सुतः॥ द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्॥ देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः। चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः॥
Dhaumya said : Surya, Aryama, Bhaga, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastiman, Aja, Kala, Mrityu, Dhata, Prabhakara, Prithivi, Apa, Teja, Kha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati, Shukra, Budha, Angaraka, Indra, Vivashvana, Dirtangshu, Suchi, Souri, Sanaichara, Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaishravana, Yama, Vaidyutagni, Jatharagni, Aindhana, Tejaspati, Dharmadhvaja, Vedakarta, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta, Dvapara, Kali, Kala, Kastha, Muhurta, Kashyapa, Yama, Kshana, Samvatsarakara, Ashvatha, Kalachakra, Vibhavasu, Purusha, Sashvata, Yogin, Vyakta, Avyakta, Sanatana, Kaladhyaksha, Prajadhakshya, VishBakarman, Tamanooda, Varuna, Sagara, Ansa, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Srashta, Samvartaka, Vanhi, Sarvadi, Alolupa, Ananta, Kapila, Bhanu, Karmaprada, Sarvatamukha, Jaya, Vishala, Varada, Manas, Suparna, Bhutadi, Sighraga, Pranadharna, Dhanvantari, Dhumaketu, Adideva, Aditisuta, Dvadasatma, Aravindaksha, Pitri, Matri, Pitamaha, Svargadara, Prajadvara, Mokshadara, Prasanatma, Vishvatima, Vishvatamukha, Characharatman, Sukshatma and the merciful Maitra.

एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः। नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा॥
These are the one hundred and eight names of immeasurably effulgent Surya as told by the self-created (Brahma).

सुरगणपितृयक्षसेवितं ह्यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितम्। वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्॥
O Bhaskara (sun), who blazes like gold or fire, who is worshipped by the celestials, the Pitris, the Yakshas and who is adored by Asuras, Nishacharas and Siddhas, I bow you for the acquisition of prosperity.

सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् स पुत्रदारान्धनरत्नसंचयान्। लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान्॥
He who recites with fixed attention this hymn at sunrise, obtains wife, offspring, riches and the memory of his former existence. Men always get patience and memory (by reciting it).

इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुचिसुमना: समाहितः ल्लभेत कामान् मनसा यथेप्सितान्॥
Let a man, concentrating his mind, recite this hymn of the foremost of gods (the sun). He will be proof against grief, forest-fire and ocean; and he will obtain every object of desire as he will wish for.

वैशम्पायन उवाच एवमुक्तस्तुधौम्येन तत्कालसदृशं वचः। विप्रत्यागसमाधिस्थः संयतात्मा दृढव्रतः॥ धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम्। पुष्पोपहारैलिभिरर्चयित्वा दिवाकरम्॥ सोऽवगाह जलं राजा देवस्याभिमुखोऽभवत्। योगमास्थायधर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः॥
Vaishampayana said : Having, heard these words uttered by Dhaumya suitable to the occasion, Dharmaraja (Yudhishthira), moved by the desire of supporting the Brahmanas of controlled and pure souls and of austere vows, began to observe excellent asceticism. Worshipping the sun with flowers and other articles and turning his face towards the lord of day (the sun), he bathed in the water. That virtuous minded man became rapt in Yoga, living on air ard becoming a victor over his passions.

गाङ्गेयं वार्युपस्पृश्य प्राणायामेन तस्थिवान्। शुचिः प्रयतवाग् भूत्वा स्तोत्रमारब्धवांस्ततः॥
Purifying himself with the touch of the Ganges water and restraining his speech, he practised Pranayama (one of the processes of Yoga) for some time and he then recite this hymn of praise.

युधिष्ठिर उवाच त्वं भानो जगतश्चक्षुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्। त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्॥
Yudhishthira said: O sun, you are the eye of the universe. You are the soul of all corporeal existence. You are the creative organ of all things. You are the acts of all religious men.

त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्। अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षुताम्॥
You are the refuge of all Sankhyas (the followers of Sankhya philosophy) and you are the support of all Yogins (the followers of Yoga philosophy). You are the door with bolts : unfastened, you are the refuge of men aspiring to salvation.

त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाश्यते। त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया॥
You support the world, you make it manifest; you purify it and support it from compassion.

त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः। स्वशाखाविहितैर्मन्त्रैरर्चन्त्यषिगणार्चितम्॥
The Brahmanas, learned in the Vedas, adore you by coming to you in proper time and by reciting the hymns from the respective branches (of the Vedas what each of them follows). You are the adored of the Rishis.

तव दिव्यं रथं यान्तमनुयान्ति वरार्थिनः। सिद्धचारणगन्धर्वा यक्षगुह्यकपन्नगाः॥
The Siddhas, the Charanas, the Gandharvas, the Yakshas, the Guhyakas and the Nagas, being desirous of obtaining boons, follow your moving celestials car.

त्रयस्त्रिंशच्च वै देवास्तथा वैमानिका गणाः। सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्ट्वा सिद्धिमागताः॥
Thirty three gods, with Upendra (Vishnu) and Mahendra (Indra) and the Vaimanikas (an order of celestials) have all attained success by worshipping you.

उपयान्त्यर्चयित्वा तु त्वां वै प्राप्तमनोरथाः। दिव्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं विद्याधरोत्तमाः॥ गुह्याः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषाः। ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याशु प्रधानताम्॥ वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः। वालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्ठत्वं प्राणिनां गताः॥
By offering you garlands of the celestials Mandaras (celestials flowers), the best of the Vidyadharas have obtained all their desires. The Guhyakas and the seven orders of the Pitris, both divine and human, have attained superiority by adoring you. The Vasus, the Marutas, the Rudras the Saddhyas, the Marichipas, the Valkhilyas and the Siddhas have (all) attained prominence by bowing to you.

सब्रह्मकेषु लोकेषु सप्तस्वष्यखिलेषु च। न तद्भूतमहं मन्ये यदर्कादतिरिच्यते॥ सन्ति चान्यानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च। न त तेषां तथा दीप्तिः प्रभावो वा यथा तव॥ ज्योतीषिं त्वयि सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषां पतिः। त्वयि सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्त्विका:।४७॥ त्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणा। देवारीणां मदो येन नाशितः शार्ङ्गधन्वना॥
There is nothing that I know in the whole of the seven worlds including that of Brahma which is beyond you. There are other beings both powerful and great, but none of them possesses lustre and prowess as you do. All light is in you. You are the lord of all light. In you are the elements, you are knowledge and you are all the ascetic properties. The discuss, by which the wielder of the Saranga (the bow of Vishnu) humble the pride of the Asuras and which is furnished with a beautiful have, was made by Vishvakarma with your effulgence.

त्वमादायांशुभिस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनाम्। सौषधिरसानां च पुनर्वर्षासु मुञ्चसि॥
You draw by your rays moisture from all corporeal existence and from plants and liquid substances in summer. You pour it down (on the earth as rain) in the rainy season.

तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये तथा घनाः। विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृषिः रश्मयः॥
Your rays are warm and they scorch (things). Becoming clouds they roar and flash lightning; they pour down showers when the scason comes.

न तथा सुखयत्यग्निर्न प्रावारा न कम्बलाः। शीतवातार्दितं लोकं यथा तव मरीचयः॥
Neither fire, nor shelter, nor woolen blankets give greater comfort to one in cold than what is got from your rays.

त्रयोदशद्वीपवतीं गोभिर्भासयसे महीम्। त्रयाणामपि लोकानां हितायैकः प्रवर्तसे॥
You illuminate by your rays the whole earth with her thirteen islands. You alone are (ever) engaged in doing good to the three worlds.

तव यादयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्। न चधर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन् मनीषिणः॥
If you do not rise, the universe becomes blind. The learned men cannot employ themselves in the attainment of Dharma, Artha and Kama.

आधानपशुबन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः। त्वत्प्रसादादवाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविशां गणैः॥
It is through your grace that the Brahmanas, Kshatriyas and Vaisyas are able to perform Adhana, Pashabandha, Ishti, Mantra, Yajona and Tapakrya (names of various duties, sacrifices and vows.)

यदहर्ब्रह्मणः प्रोक्तं सहस्रयुगसम्मितम्। तस्य त्वमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः॥
Those that know all about the Time say that you are the beginning and the end of the Brahma day which consists of full one thousand Yugas.

मनूनां मनुपुत्राणां जगतोऽमानवस्य च। मन्वन्तराणां सर्वेषामीश्वराणां त्वमीश्वरः॥
You are the lord of the Manus, of the sons of Manus, of the universe, of mankind, of the Manvantaras and of all lords.

संहारकाले सम्प्राप्ते तव क्रोधविनिःसृतः। संवर्तकाग्निस्त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते॥
When the time for final dissolution comes, the Samvartaka fire, born of your anger, only exists and reduces the three worlds to ashes.

त्वद्दीधितिसमुत्पन्न नानावर्णा महाघनाः। सैरावता: साशनयः कुर्वन्त्याभूतसम्लवम्॥
Clouds of various colors, born of your rays, accompanied by Airavata (Indra's elephant) and the thunder, produce the appointed deluges.

कृत्वा द्वादशधाऽऽत्मानं द्वादशादित्यतां गतः। संहृत्यैकार्णवं सर्वं त्वं शोषयसि रश्मिभिः॥
Dividing yourself into twelve parts and becoming as many suns, you then drink up the ocean with your rays.

त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्म प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम्॥
You are called Indra, you are Vishnu, you are Rudra, (you are) Prajapati, you are fire, you are the subtle mind, you are the lord and the eternal Brahma.

त्वं हंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकपिः। विवस्वान् मिहिरः पूषा मित्रोधर्मस्तथैव च॥ सहस्ररश्मिरादित्यस्तपनस्त्वं गवाम्पतिः। मार्तण्डोऽर्को रविः सूर्यः शरण्यो दिनकृत् तथा॥ दिवाकरः सप्तसप्तिर्धामकेशी विरोचनः। आशुगामी तमोघ्नश्च हरिताश्वश्च कीर्त्यसे॥
You are Hansa, you are Savitri, you are Bhanu, Anshumali, Vrishakapi, Vivasvana, Mihira, Pusha, Mitra and Dharma. You are thousand-rayed sun, you are Tapana, the lord of rays. You are Martanda, Arka, Ravi, Surya, Sharanga, the maker of the day. Dibakara, Saptasapti, Dhamakeshin, Virochana, Ashugami, Tamoghna and Haritashva.

सप्तम्यामथवा षष्ठ्यां भक्त्या पूजां करोति यः। अनिविण्णोऽनहंकारी तं लक्ष्मीर्भजते नरम्॥
He who reverentially worships you on the sixth or the seventh lunar day with humility of mind obtains the grace of Lakshmi (goddess of wealth.)

न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा। ये तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चनवन्दनम्॥
Those that adore and worship you with undivided attention are delivered from all dangers, agonies and afflictions.

सर्वरोगविरहिताः सर्वपापविवर्जिताः। तवद्भावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः॥
Those that believe you in everything becoming freed from all disease and all sins, grow happy in all their life.

त्वं ममापनकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः। अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयाहसि॥
O lord of all food, you should grant me abundance of food to entertain all my guests with reverence.

ये च तेऽनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः। माठरारुणदण्डाद्यास्तांस्तान् वन्देऽशनिक्षुभान्॥ क्षुभया सहिता मैत्री याश्चान्या भूतमातरः। ताश्च सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्॥
I bow to all your followers that have taken your feet, (namely) Mathara, Aruna, Danda and others including Asani, Kshubha and others. I also bow to the celestials mothers of all creatures, namely Kshubha and Maitri and to the others of the class. Let them deliver me who am suppliant (at their feet).

वैशम्पायन उवाच एवं स्तुतो महराजा भास्करो लोकभावनः। ततो दिवाकरः प्रीतो दर्शयामास पाण्डवम्। दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलनिव हुताशनः॥
Vaishampayana said : Thereupon the sun became gratified and that maker of day, self-luminous and blazing like fire, appeared before the Pandava (Yudhishthira).

विवस्वानुवाच यत् तेऽभिलषितं किंचित् तत् त्वं सर्वमवाप्स्यसि। अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः॥
The Sun said: You shall get all that you desire to have. I shall provide you with food for all the twelve years (of your exile).

गृहणीष्व पिठरं तानं मया दत्त नराधिप। यावद् वय॑ति पाञ्चाली पात्रेणानेन सुव्रत॥ फलमूलामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे। चतुर्विधं तदन्नाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति॥ इतश्चतुर्दशे वर्षे भूयो राज्यमवाप्स्यसि।
O king, accept this copper vessel that I present you. O man of excellent vows, so long the Panchala excellent vows, so long the Panchala Princess (Draupadi) will hold this vessel without partaking of it contents-fruits, roots, meat and vegetables, cooked in your kitchen-the four kinds of food, shall from this day be (there) inexhaustible. You shall regain your kingdom on the fourteenth year from this.

वैशम्पायन उवाच एवमुक्त्वा तु भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत॥
Vaishampayana said : Having said this, the deity (Sun) then and there vanished away.

इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना पठेदिहान्योऽपि वरं समर्थयन्। तत् तस्य दद्याच्च रविर्मनीषितं तदाप्नुयाद् यद्यपि तत् सुदुर्लभम्॥
He, who with the desire of obtaining a boon, recites this hymn concentrating his mind with ascetic abstraction, obtains it from the sun, however difficult of acquisition it may be.

यश्चेदंधारयेन्नित्यं शृणुयाद् वाप्यभीक्ष्णशः। पुत्रार्थी लभते पुत्रंधनार्थी लभतेधनम्। विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुषोऽप्यथवा स्त्रियः॥
A man or a woman that recites or hears this hymn day after day, if he or she is desirous of a son, obtains one; if desirous of wealth, cbtains it; and if desirous of learning, obtains it. The man or woman who always reads it in the two twlights (early morning and evening).

उभे संध्ये पठेन्नित्यं नारी वा पुरुषो यदि। आपदं प्राप्य मुच्यते बद्धो मुच्येत बन्धनात्॥
Is delivered from danger and is freed from the bonds. This hymn was given of old to the high-souled Shakra.

एतद् ब्रह्मा ददौ पूर्वं शक्राय सुमहात्मने। शक्राच्च नारदः प्राप्तोधौम्यस्तु तदनन्तरम्। धौम्याद् युधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान् कामानवाप्तवान्।७८।।
From Shakra it was obtained by Narada and from Narada by Dhaumya. Receiving it from Dhaumya, Yudhishthira obtained all that he desired.

संग्रामे च जयेन्नित्यं विपुलं चाप्नुयाद् वसु। मुच्यते सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकं स गच्छति॥
It is by the virtue of the hymn one may win victory in a war and acquire immense wealth. Making one freed from all sins, it leads a man to the region of the sun.

वैशम्पायन उवाच लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीर्यधर्मवित्। जचाद पादौधौम्यस्य भ्रातुंश्च परिषस्वजे॥
The virtuous son of Kunti (Yudhishthira), having obtained the boon, rose from the water. He then took hold of Dhaúmya's feet and then embraced his brothers.

द्रौपद्या सह संगम्य वन्द्यमानस्तया प्रभुः। महानसे तदानीं तु साधयामास पाण्डवः॥
O lord, the Pandava (Yudhishthira), going to the kitchen with Draupadi and being duly worshipped by her, began to cook food.

संस्कृतं प्रसवं याति स्वल्पमन्नं चतुर्विधम्। अक्षय्यं वर्धते चान्नं तेन भोजयते द्विजान्॥
The food, however little that was cooked, becoming four kinds increased and become inexhaustible. Who them he (Yudhishthira) fed the Brahman.

भुक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयित्वानुजानपि। शेषं विघससंज्ञं तु पश्चाद् भुङ्क्ते युधिष्ठिरः॥
After the Brahmanas had been fed and his younger brothers also, Yudhishthira himself ate the food that remained and which was called Vighasa.

युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमश्नाति पार्षती। द्रौपद्यां भुज्यमानायां तदन्नं क्षयमेति च। एवं दिवाकरात् प्राप्य दिवाकरसमप्रभः॥ कामान् मनोऽभिलषितान् ब्राह्मणेभ्योऽददात् प्रभुः। पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनक्षत्रपर्वसु। यज्ञियार्थाः प्रवर्तन्ते विधिमन्त्रप्रमाणतः॥
After Yudhishthira had partaken his food, the daughter of Prishata (Draupadi) took what remained. After Draupadi had taken her meal, the food became exhausted. The lord (Yudhishthira) as resplendent as the sun thus obtaining the boon from the sun, entertained the Brahmanas agrecable to their wishes. Obedient to his priest, he performed sacrifices with due Mantras and according to the ordinances and Shastras on auspicious lunar days, constellations and conjunctions.

ततः कृतस्वस्त्ययनाधौम्येन सह पाण्डवाः। द्विजसबै परिवृताः प्रययुः काम्यकं वनम्॥
Thereupon the Pandavas, blessed by the auspicious rites and, accompained by Dhaumya and surrounded by the Brahmanas, set out for the forest of Kamyaka.