None: Chapter 218

The history of Angiras

मार्कण्डेय उवाच ब्रह्मणो यस्तृतीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्वह। तस्याभवत् सुभा भार्या प्रजास्तस्यां च मे शृणु॥
Markandeya said : O perpetuator of the Kuru race, he who was the third son of Brahma had a wife named Subha. Hear about her sons.

बृहत्कीर्तिवृहज्ज्योतिर्वृहद्ब्रह्मा बृहन्मनाः। बृहन्मन्त्रो बृहद्भासस्तथा राजन् बृहस्पतिः॥
O King, his son Brihaspati was very famous, high-souled and vigorous. His genius and learning were very great. He was highly renowned as a counsellor.

प्रजासु तासु सर्वासु रूपेणाप्रतिमाभवत्। देवी भानुमती नाम प्रथमाङ्गिरसः सुता॥
Bhanumati was the name of his eldest daughter; she was the most beautiful of all his children.

भूतानामेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदाभवत्। रागाद्रागेति यामाहुर्द्वितीयाङ्गिरसः सुता॥
Angira's second daughter was called Raga, she was so named because she was the source of all creatures' love.

यां कपर्दिसुतामाहुद्देश्यादृश्येति देहिनः। तनुत्वात्सा सिनीवाली तृतीयाङ्गिरसः सुता॥
Sinivali was the third daughter of Angiras. Her body was of such slender make, that she was visible at one time and invisible at another and therefore she was likened to the daughter of Rudra.

पश्यत्यर्चिष्मती भाभिर्हविभिश्च हविष्मती। षष्ठीमङ्गिरसः कन्यां पुण्यामाहुर्महिष्मतीम्॥
Archishmati was his fourth daughter, she was so named because of her great effulgence; the fifth was Havishmati, so named from her accepting Havish (oblations); the sixth daughter of Angiras was named Mahishmati, whe was very pious.

महामखेष्वाङ्गिरसी दीप्तिमत्सु महामते। महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता।॥ यां तु दृष्ट्वा भगवतीं जनः कुहुकुहायते। एकानशेति तामाहुः कुहूमङ्गिरसः सुताम्॥
O high-minded one, his seventh daughter was named Mahamati; she was always present at sacrifices of great splendour and that adorable daughter of Angiras whom they called matchless and about whom me cried kuhu, kuhu, in wonder was called Kuhu.